KAD/ADC/105 Product Sheet

Product Sheet

KAD/ADC/105 Product Sheet

KAD/ADC/105 Differential ended ADC (programmable analog gain, 6kHz b/w) - 8ch at 24ksps