KAD/ABM/102/B/EM1 Data Sheet

KAD/ABM/102/B/EM1 ARINC-429 bus monitor parser/packetizer/accumulator - 8ch